Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Magda Krzeczkowska Fabryka Drewna Modrzew z siedzibą w Warszawie 03-301, Jagiellońska 47B m 24 ( sklep stacjonarny; Jeruzal 05-317, Waliska 10) za pośrednictwem sklepu internetowego www.fabrykadrewnamodrzew.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).  Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 113-280-19-67, Regon: 522584623

1.2 Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm) informujemy, że podane przez klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe udostępnione na podstawie zgód klienta zbierane są do celów przewidzianych w wyrażonych zgodach. Każdy klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich edycji albo żądania ich usunięcia.

1.3 Magda Krzeczkowska Fabryka Drewna Modrzew nazywana dalej Sprzedawcą lub Sklepem Internetowym działającym w domenie www.fabrykadrewnamodrzew.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w całości, bądź któregoś z punktów w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu przez niego zamówienia.

2. DEFINICJE

2.1 Kupujący / klient – to posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, a w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie,

2.2 Sprzedawca – Magda Krzeczkowska Fabryka Drewna Modrzew NIP: 113-280-19-67, Regon: 522584623 z siedzibą ul. Jagiellońska 47B m 24 , 03-301 Warszawa, oraz sklepem stacjonarnym znajdującym się w Jeruzal 05-317, Waliska 10,  adres e-mail; fabrykadrewnamodrzew@gmail.com 

2.3 Konsument – klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zawarte w regulaminie postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.4 Sklep Stacjonarny – oznacza miejsce przeznaczone do bezpośredniej obsługi Klientów znajdujące się pod adresem: 05-317 Jeruzal, Waliska 10

2.5 Sklep internetowy – oznacza stronę internetową pod którą Sprzedawca prowadzi sklep internetowy działającą w domenie www.fabrykadrewnamodrzew.pl

2.6 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

2.7 Konto klienta – to zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym,

2.8 Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

2.9 Towar wielkogabarytowy – to produkty posiadające niestandardowe wymiary, których nie da się wysłać za pomocą firm kurierskich lub poczty. Są to m.in. deski tarasowe, deski elewacyjne, listwy wykończeniowe, legary i inne towary dostępne w sklepie internetowym.

2.10 Zamówienie – przesłane sprzedawcy oświadczenie woli kupującego wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego, określające produkty jakie zamierza kupić klient i ich liczbę oraz dane klienta konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży; przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę oznacza zawarcie umowy sprzedaży,

3. ZAMÓWIENIA 

3.1 Informacje zawarte na stronie Internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.2 Wszystkie ceny towarów zamieszczone w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT ( są to ceny brutto w przeliczeniu na sztuki / opakowania / metry kwadratowe / metry bieżące – w zależności od wybranego towaru), nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostarczenia towaru. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w chwili złożenia zamówienia.

3.3 Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT lub paragon.

3.4 Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.5 Akceptując regulamin, klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury elektronicznej oraz w razie potrzeby elektronicznej faktury korygującej, na wskazany w zamówieniu adres e-mail, zgodnie z art. 2 pkt. 31) i 32) oraz art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DZ.U. z 2017 r. poz. 1221, 2491 ze zm.). W przypadku nie wyrażenia lub cofnięcia zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fabrykadrewnamodrzew@gmail.com podając jednocześnie adres do korespondencji na który klient chce otrzymać dokument potwierdzający zakup w formie papierowej.

3.6 Udostępnienie faktury lub faktury korygującej na podany adres e-mail jest równoznaczne z potwierdzeniem jej odbioru, a brak zgłoszenia zastrzeżeń co do jej zasadności jest jednoznaczny z potwierdzeniem uzgodnienia warunków transakcji.

3.7 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów. W sprzedaży oferowane są produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych przy finalizacji zamówienia oraz transportem własnym jeśli zamówienie dotyczy towarów wielkogabarytowych. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zamówieniu. W przypadku zakupu desek tarasowych , elewacyjnych lub innego ciężkiego i wielkogabarytowego towaru, niezbędny jest kontakt z Infolinią sklepu. Wtedy koszt transportu ustalany jest indywidualnie.

3.8 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu ( www.fabrykadrewnamodrzew.pl ) , poczty elektronicznej ( fabrykadrewnamodrzew@gmail.com ) przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

3.9 Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę towaru oraz jego ilość wybierając je spośród towarów prezentowanych na stronie Internetowej sklepu oraz swoje dane teleadresowe ( w tym adres dostawy i numer telefonu).

3.10 Po otrzymaniu zamówienia (pkt 3.9), Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, cenę wybranych towarów, możliwe formy płatności oraz sposób dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient potwierdza wolę zakupu wybranego towaru i dokonuje płatności zgodnie z zawartą umową. Klient ma prawo korzystania z różnych płatności tj: PayNow, Karta płatnicza, BLIK

3.11 Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia jeśli zamówienie nie zawiera pełnych danych niezbędnych do jego realizacji lub jeżeli dane te są nieprawidłowe. Sklep podejmie kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia bądź uzupełnienia niezbędnych danych. W przypadku braku kontaktu, po 7 dniach od daty złożenia zamówienia sklep ma prawo anulować niekompletne zamówienie.

3.12 Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uiszczona opłata za zamówienie.

3.13 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedaży, wprowadzania w nich zmian; uprawnienie powyższe nie ma wpływu na uprawnienia już nabyte przez Kupującego. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin akcji promocyjnej lub wyprzedaży nie stanowi inaczej.

4. WYSYŁKA I DOSTAWA

4.1 Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

4.3 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4.4 Przesyłki dostarczane kurierem realizowane są zazwyczaj w ciągu 1-10 dni roboczych. Dla zamówień specjalnych tj. (stoliki, ławki, lampki o nie regularnych kształtach ze względu na zastosowanie desek z oflisem). Przesyłki będą dostarczane w ciągu 5-15 dni roboczych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, do tego że produkty tego typu mogą się od siebie różnić kształtem. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez kuriera z umów obsługi przewozowej i pocztowej oraz z powodu opóźnień lub niedostarczenia towaru przez producenta/dostawcę. 

4.5 Termin dostawy towaru wielkogabarytowego ( deski tarasowe, elewacyjne i inne dostępne w sklepie internetowym Sprzedawcy oraz ujęte w pkt 2.10) każdorazowo ustalany jest indywidualnie i podawany do wiadomości Klienta za pośrednictwem poczty e-mail lub ustalany telefonicznie.

5. ZWROT TOWARU / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art.34 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Do zachowania terminu na odstąpienie przez Konsumenta, wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu, przed upływem jego terminu.

5.2 Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

5.3 W przypadku skorzystania ze zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia Sprzedawcy zwracanego produktu w ciągu 14 dni od daty poinformowania sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

5.4 Klient odsyła produkty na adres sprzedawcy:

Magda Krzeczkowska Fabryka Drewna Modrzew

Fabrykadrewnamodrzew.pl
05-317 Jeruzal , Waliska 10

5.5 Koszty opakowania, zabezpieczenia i wysyłki zwracanego produktu ponosi klient bez możliwości ubiegania się o ich zwrot od sprzedawcy.

5.6 Zwrot środków za zakup zwracanego towaru nastąpi po otrzymaniu przez sprzedającego nienaruszonego towaru w ustalonym terminie. Zwrotowi nie podlegają koszty transportu wynikające z realizacji zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

5.7 UWAGA! TOWARY NIESTANDARDOWE, PRZYGOTOWANE NA SPECJALNIE ŻYCZENIE KLIENTA (np. malowane / impregnowane / docięte na wymiar itp.)  NIE PODLEGAJĄ PRAWU ODSTĄPIENIA OD UMOWY! PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZAKUPY!

6. REKLAMACJE I NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

6.1 Wszystkie prezentowane przez Sklep internetowy towary są nowe.

6.2 W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem zawartym w Sklepie internetowym Kupujący proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

6.3 Zaleca się zaprzestać użytkowania towaru, który posiada wadę lub jest niezgodny z umową sprzedaży.

6.4 Kupujący zobowiązany jest uprawdopodobnić okoliczność zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy, np. załączając skan lub czytelne zdjęcie faktury i dostarczyć je Sprzedawcy e-mailem na adres: fabrykadrewnamodrzew@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego zawarty w pkt 1.1 niniejszego regulaminu.

6.5 W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się podać w zgłoszeniu: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dokładny adres zgłaszającego reklamację (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), telefon i e-mail zgłaszającego reklamację oraz adres, pod którym znajduje się reklamowany towar, nazwę reklamowanego towaru, numer zamówienia, ilość reklamowanego towaru, datę zakupu i datę odebrania towaru, powód reklamacji, okoliczności w jakich dostrzeżono wadę, miejsce w jakim użytkowany jest towar, oczekiwany sposób załatwienia reklamacji, data sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz czytelny podpis zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko).

6.6 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (np. jest wadliwy, uszkodzony, niekompletny) lub prawną. Kupujący może złożyć do sprzedawcy reklamację na podstawie przepisów o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Żadne z postanowień regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6.7 Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania kupującego według art. 560 – 561 Kodeksu cywilnego, np. kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad.

6.8 Sprzedawca na swój koszt dostarczy klientowi towar wolny od wad, przy jednoczesnym odbiorze uszkodzonego, wadliwego produktu.

6.9 Sprzedawca informuje, że subiektywne odczucia kupującego dotyczące jego indywidualnych gustów (np. zapach, ostateczny kolor otrzymany na powierzchni, czy porównanie wzornika z komputera a otrzymanym produktem) nie odpowiadają kupującemu nie oznaczają, że produkt ma wady w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi i nie podlegają reklamacji z tego tytułu.

6.10 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

6.11 W razie niejasności lub pytań dotyczących procesu reklamacyjnego Kupujący proszony jest o kontakt z Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta.

7. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z DOSTAWĄ

7.1 Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki przed potwierdzeniem jej odbioru, w szczególności ocenić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń lub ubytków. Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera / kierowcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

7.2 Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzonej przesyłki lub uszkodzonych produktów z przyczyn powstałych w czasie przewozu niezbędnym jest przedstawienie sprzedawcy przez klienta protokołu szkody od firmy doręczającej. Stanowi on podstawę do rozpatrzenia reklamacji przez sklep internetowy. Kupujący może złożyć reklamację z tego tytułu i żądać wymiany produktów w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

8. ZWROTY PŁATNOŚCI I NADPŁATY

8.1 W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep do zwrotu należności wpłaconych przez klienta na konto sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych w formie przelewu bankowego na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

8.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.

8.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

8.4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

8.5 Zwrot za zamówione produkty może nastąpić w całości lub częściowo w zależności od zakresu reklamacji.

9. BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH

9.1 Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i przeznaczone są tylko i wyłącznie dla firmy Magda Krzeczkowska Fabryka Drewna Modrzew ograniczone są do niezbędnego minimum i służą jedynie do identyfikacji kupujących i poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówień.

9.2 Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia, a także do wszelkich uprawnień wynikających z obowiązującego prawa.

9.3 Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.4 W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep do celów przewidzianych w wyrażonych zgodach np. w celu informowania klienta o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

9.5 W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania innemu wskazanemu w treści zgody podmiotowi w celu uzyskania przez sklep informacji o satysfakcji klienta z produktu lub obsługi przez sklep.

9.6 Klienci sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

10. RODO

10.1 Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia towarów znajdujące się w Sklepie internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania, m.in. do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

11.2 Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przedstawione w Sklepie internetowym informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.

11.3 W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.

11.4 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pusty :(Wróć do zklepu